Kemirgenler

Evcil Sincap Türleri: Fiyatı, Beslenmesi, Yemleri ve Bakımı

3.5/5 - (102 votes)

Evcil sincap türleri aslında beyaz sincap olarak düşünülse de ülkemizde satışı evcil sincap beslenmesi yasaktır.
Parkların ve korulardaki ağaçların sevimli tırmanıcıları olan sincaplar, ülkemizde özellikle Batı Karadeniz’de Bolu, Trakya, Doğu Karadeniz’de Trabzon, Kuzeydoğu Anadolu’da Kars, Orta Akdeniz Bölgesinde Toros Dağları onların yoğun olarak görüldükleri doğal yaşam alanlarıdır. Akdeniz adaları ve İzlanda dışındaki tüm Avrupa’da ve Japonya’ya kadar geniş bir coğrafyada varlık gösteren bu şirin canlılar aynı zamanda birer ağaçlandırma ustalarıdır.

Bitki tohumlarıyla beslenen sincaplar, topladıkları, meşe palamudu, ceviz, fındık, kozalaklar gibi ağaçların meyve ve tohumlarını daha sonra yiyebilmek için toprağa gömerler. Ancak tüm saklanan tohumları tekrar bulamadıkları için bu tohumlar yaşadıkları bölgenin her geçen gün çok daha gür bir orman olmasına katkı sağlar.

 

Dikkat : “Arkadaşlar, Ormanlardan sincap alıp beslemek ne doğru ne de yasaldır.”

Evcil Sincap Türleri

Evcilleştirilebilen canlı türlerinden biri olan sincaplar, 0-3 aylıkken evde beslenmeye başlanabilirse evcilleşebilir. Ancak çok hareketli olan bu canlılar için büyük kafesler gerekebilir. Evde bir sincap beslemek istiyorsanız, doğal yaşamdan 0-3 aylık bir yavruyu koparmak yerine evcilleştirilmiş bir sincap ailesinden bir yavru almanız gerekiyor. Çünkü değerli olan kürkleri için avlanmaları ve pek çok yırtıcının hedefinde olmaları nedeniyle, Türkiye’de nesilleri tehlike altındadır.

Evcil sincaplar arasında hem ülkemizde hem de Avrupa’da bilinen iki tür öne çıkıyor. Bunlardan ilki Kızıl Sincaplar ikincisi ise Boz Sincaplardır. Tüylerinin renkleri nedeniyle isimlendirilen bu minik canlıların uzun kuyrukları ve bir ağaca hem aşağıdan yukarıya hem de yukarısından aşağıya doğru çok hızlı bir şekilde tırmanıp inebilirler.

Evcil Sincaplar Ne İle Beslenirler?

Doğal yaşam alanlarında olduğu gibi evcil sincaplar için de en iyi beslenme şekli, tek ve sürekli aynı besinler olmamak üzere, fındık, ceviz, antep fıstığı, yer fıstığı, ay çekirdeği, çam fıstığı, kestane, palamut ve çeşitli meyve tohumları ya da çekirdekleri onlar için besleyici ve severek tüketecekleri besin grubunu oluşturur. Bu gruba ait besinlerin çiğ olması, kabuklarından çıkarılmamış olması önemlidir. Ancak tek bir besine alıştırmak onların yaşam süresini kısaltacağını unutmayın. Çok tuzlu, şekerli gıdaların tüketilmesi de onların sağlığını olumsuz yönde etkileyecektir.

Evde Sincap Besleme ve Bakımı

Unutmayın : Ülkemizde sincapların evcil hayvan olarak beslenmesi yasaktır. Evcil sincap türleri olarak beyaz sincap gösterilebilir. Fakat bu türün beslenmesi de yasaktır.

Evde bir sincap beslemeye karar verdiyseniz öncelikle sincabın yaşam alanı olarak evinizde büyükçe bir kafese ihtiyacınız olacak. Sincap bakımı ve beslenmesi için en önemli etkenlerden birisi bu. Çünkü doğal yaşam alanlarında sürekli olarak hareket halindeki sincaplar için küçük ölçülerdeki kafesler onlar için büyük bir zorluk olacaktır. Çok daha geniş bir kafes, yaşam alanlarını ağaçlar olarak belirlemiş bu hayvanlar için biraz daha büyük mutluluk anlamına geliyor.

Kemirgenlerin çoğu gece beslenen grupta olabiliyorlar. Ancak sincaplar gündüzcülerdir. Sabah saatleri ve ikindi üzeri daha da hareketlenirler. Bu nedenle beslenme saatlerini bu zamanlara ayarlamak biraz daha akılcıl bir çözüm olacaktır.

Su ve temiz bir ortam hassas tüyleri için son derece önem taşır. Bu nedenle evde beslediğiniz sincabınızın kafesini sık sık temizlemeli ve suyunun temiz olmasını sağlamalısınız.

Sincap insana zarar verir mi ?

Sincaplardan insana mikrop geçmesi olasılığı vardır. Ayrıca bu hayvanları sıkıştırdığında kendilerini korumak için ısırabilirler.

Sincap fiyatları

Sincaplar bir doğumda yaklaşık olarak 3 ile 7 yavru dünyaya getirirler. Pek çoğu küçük aylardan itibaren satılmaya başlanan sincap yavruları kimi zaman bu işi ticarete dönüştürenler tarafından satışa çıkarılır. Kimi zaman ise evinde sincap besleyenler tarafından sincap beslemek isteyenlere verilir.

Evcil bir sincap arıyorsanız hem cinsine hem de rengine göre farklı fiyat uygulamalarıyla karşılaşabilirsiniz. Güncel fiyatları 50T’den başlayan sincap yavruları, renkleri ve tüyleri çok daha canlı ve gösterişli olanlar için bu fiyat aralığı biraz daha yükselebilmektedir.

Sincap evcilleşmiş bile olsa yaban hayvanı statüsündedir. Bu nedenle almak, satmak, bulundurmak yasaktır. Tespit edilirse cezası vardır.

Sevimli bir hayvan olması nedeniyle sincaplara, özellikle de yavru sincaplara ilgi olmakta, ayrıca bu türün satışın yasak olması fiyatları daha da artırmıştır. Yavru sincaplar 500-1000 TL, erişkin sincaplar 1000 TL-3000 TL civarına alıcı bulabilmektedir.

Evcilleşmiş sincapları fiyatları daha yüksek olmakta, 5000-1000 TL gibi rakamlara alıcı bulabilmektedir.

Eğer sincap satın aldıktan sonra bu durum yetkililer tarafından tespit edilirse hem elinizdeki sincaba el koyarlar hem de ceza keserler. Satmaya çalışırken de durum aynıdır.

Bu konuda AV VE YABAN HAYVANLARI İLE BUNLARDAN ELDE EDİLEN ÜRÜNLERİN BULUNDURULMASI, ÜRETİMİ VE TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK in 63. maddesinde;

Madde 63 — Kanun ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler ile koruma altına alınan bütün hayvanlar ile bunlardan elde edilen et, tahnit ve trofelerinin derneklerde, işyerlerinde ve evlerde ne maksatla olursa olsun bulundurulması, alımı ve satımı yasaktır.

             Bu hüküm gereğince zapt olunan et, tahnit ve trofelere bu Yönetmeliğin 85 inci maddesine göre işlem yapılır.

Denilmektedir.

 

Aynı yönetmeliğin 85. maddesinde;

“Belgesiz yerli veya yabancı tür av ve yaban hayvanı ile bunlardan elde edilen ürünlerin bulundurulması yasaktır.

             Av ve yaban hayvanı ile bunlardan elde edilen ürünlerin; Kanun ve bu Kanun hükümlerine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikler, MAK Kararları, Sözleşme ve CITES Uygulama Yönetmeliği ile taraf olunan diğer uluslararası sözleşmelerin hükümlerine aykırı olarak elde edildiği, bulundurulduğu, sergilendiği, üretildiği ve ticarete konu olduğunun tespit edilmesi durumunda, bahsi geçen canlı hayvan ve ürünlere el konulur.

             Canlı av ve yaban hayvanları ile ürünlere el koyma sonucunda oluşan nakliye, depolama, bakım ve muhafaza masrafları ile canlı hayvana el konulduğu süre içerisinde yapılan tüm masraflar, Kanun ve bu Kanun hükümlerine dayanılarak çıkarılan Yönetmeliklere aykırı hareket edenlerden yürürlükteki mevzuatımıza göre tahsil edilir.

             El konulan canlı av ve yaban hayvanlarının (Değişik ibare:RG-6/7/2021-31533) il şube müdürlüğü tarafından sağlık kontrolleri yaptırıldıktan sonra, doğaya bırakılması uygun olanlar uygun yaşama ortamlarına bırakılır. Tesiste hastalıklı ve iyileşmesi mümkün olmayan bireyler varsa; bu bireylerle ilgili işlemler (Değişik ibare:RG-6/7/2021-31533) 5996 sayılı Kanun ve bu Kanun hükümlerine dayanılarak çıkarılan Yönetmeliklere göre yapılır. Yabani özelliğini kaybetmiş bireyler ile melez türlere yapılacak işlemler ise Bakanlık tarafından belirlenir.

             Sözleşme kapsamındaki canlı av ve yaban hayvanlarının ülkesine iadesi için, Bakanlık ilgili ülke ile temasa geçer ve masraflar söz konusu ülke tarafından karşılandığı veya bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edene ödetildiği takdirde, bu hayvanlar iade edilir. Geri gönderilemeyen hayvanlar için, Bakanlık gerektiğinde bilimsel merci ve sekretarya ile temasa geçer ve bunlar için uygun bir kurtarma merkezi belirler.

             Yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirilen ve dava sonucunda müsadere edilen canlı veya yumurta yabancı türlerin değerlendirilme şekli Bakanlıkça belirlenir.

             Av ve yaban hayvanlarından elde edilen ürünlerden ticareti yasak olmayanlar, (Değişik ibare:RG-6/7/2021-31533) il şube müdürlüklerince satılarak elde edilen gelir döner sermaye işletmesi hesabına yatırılır. Ticareti yasak olan veya ülkemizde kullanım alanı bulunmayan ürünlerin değerlendirilme şekli Bakanlıkça belirlenir.

             Yasadışı yollarla elde edilen av ve yaban hayvanları ile bunlardan elde edilen ürünlere el konulduktan sonra, yürürlükteki mevzuat gereğince uygulanacak cezai işlemlerin yanı sıra, suçun oluşumunda kullanılan her türlü malzeme, alet, ekipman, makine, vasıta, taşıma araçları ve benzeri malzeme, 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunun ilgili maddeleri gereğince müsadere edilir.”

Denilmektedir.

Yaralı sincap bulursak ne yapmalıyız ?

Doğada yaralı bir sincap bulduğumuz zaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nü aramalıyız. 112’yi aradığımızda da ilgili birime aktaracaklardır.

Yorum Yaz

129 Yorum