Memeli

Maymunlar Ne Yer? Maymunlar Yürür mü?

düşünen maymun
4.5/5 - (2 votes)

Eski zooloji kitapları genellikle maymungillerle başlamaktaydı. İn­sanoğlu da aslında bu gruptan ol­duğu için maymungiller, hayvanlar arasında birinci ve en ileri olmak vasfına lâyık görülmüştü. Hakikat­te ise maymunlar ancak bir bakım­dan diğer hayvanlardan ileridirler. Beyinlerinin bazı kısımları ve özellik­le insanlarda yargılama gücünü kon­trol eden kısım olan asıl beyin, on­larda epeyce gelişmiştir. Yoksa bir­çok hayvan görme, işitme, koku alma, kuvvet ve beden gelişmesi ba­kımlarından onlardan daha ileridir.

Bu maymun türleri üyeleri arasında zihin yapıları bakımından da çok fark var­dır. Meselâ, makilerde, ortalama me­melilerden daha ileri bir zekâ göze çarpmaz. Buna karşılık gerçek may­munlar, mesela, tepelerinde asılı bir yiyeceğe uzanabilmek için ellerinin altındaki cisimleri üst üste yığmak­la bir cins yargılama güçleri oldu­ğunu ispat etmişlerdir. Orangutan’ın beyni insanınkine benzer, fakat bü­yüklük ve ağırlık bakımından şüp­hesiz onun seviyesine erişemez. Kü­çük maymunların beyin ağırlıkları ise vücutlarına kıyasla diğer meme­lilerin çoğundan fazladır.

Maymun Türleri Nasıl Hareket Eder?

Bu hayvanların çoğu tropikal böl­gelerde yaşarlar. Genel olarak on­lara, Ekvator’u çevreleyen kuşağın daha kuzeyinde veya güneyinde rastlamaktayız. Dört büyük insansı may­mun, yani şempanze, orangutan, jibon ve goril de bu sıcak bölgede ya­şarlar.

Babuin ve tırmanamayacak kadar ağırlaşan yaşlı goril gibi bazı üye­lerin dışındaki bütün maymungiller vakitlerinin çoğunu ağaçların üze­rinde geçirirler. Bu hayvanlarda çe­viklik ve hareketlerin koordinasyo­nu ön plândadır. Bir hayvanat bahçesini ziyaret edince, bir maymunun veya yakın akrabalarından birinin ellerine dik­katle bakın. Yükseklerdeyken, onla­rın o harikulade hareket özgürlüğü­ne nasıl ulaştıklarını anlarsınız.

Maymungillerin ellerinin ve ayak­larının beşer parmağı vardır. Pençeli olan makilerle marmosetler bu kuralın dışındadırlar. Maymunların çoğunda başparmağın diğer parmaklardan ayrı olması, hayvanın tutmak istediği cisimleri mengene gibi kavramasını mümkün kılar. Maymunlar kollarını öne ve arkaya doğru da serbestçe sallayabilirler. Bu grubun tipik üyeleri dört ayak üzerinde yürürlerse de, daha ileri bir gelişme seviyesindeki tür­ler dik durup insan gibi iki ayak üzerinde yürüme eylemini göste­rirler.

Maymunlar Ne Yerler?

Maymunun yüzüne de dikkatle ba­kın. Hayvanın yüzünün ve çenesi­nin ne kadar kısa olduğu dikkatinizi çekecektir. İleri maymunların insanınkine benzeyen bir ağzı ve otuz iki dişi vardır. Bu dişler diğer hay­vanlardaki kadar ustalık kazanma­mıştır. Maymunlar genellikle otsul­durlar, Çoğunluğu meyve, yaprak, çiçek vs. ile beslenir. Fakat bazıla­rı yumurta, böcek, hatta kuş gibi hayvansal gıdalar da yerler. Bu hayvanların bir kısmı sudan hoşlanırlar ve büyük bir ustalıkla yüzüp dalabilirler, fakat gerçek an­lamda suda yaşayan hayvanlar de­ğillerdir. Maymunlarla insansı may­munlar gündüzün hareket halinde­dirler, geceyi ise dinlenerek ve uyu­yarak geçirirler. Fakat maki, lori ve galago gibi bazı türler diğer hayvanlara uyarlar. Geceleyin ayak­ta olmalarına mukabil, gündüzün uyur ve dinlenirler. Bundan ötürü de burunları başka hayvanlarınkinden kısadır. Kulakla­rı iyi gelişmiştir.

Yorum Yaz