Memeli

Gerçek Vampirler : Kan Emen Yarasalar

vampir yarasa
4.7/5 - (3 votes)

Vampirler masal değildir. Canlı yaratıkların toplarda­marlarından emdikleri sıcak kan ile yaşayan gerçek vampir yarasa türleri vardır. Bu canlı yaratıklara insan da dahil­dir. Bu yarasaların dişleri deriyi ko­layca delecek yapıdadır. Mideleri de bilhassa kanı sindirecek tarzda de­ğişime uğramıştır. Esasen kandan başka şeyle beslendikleri bilinme­mektedir.

Vampir yarasa’nın kanlı sırrını keşfeden ilk Avrupalı’nm tabiat bilgini Charles Darwin olduğu zannedi­lir. Aslında, Felix de Azara adın­da bir İspanyol da, 1302 yılında bu hayvanı Paraguay’da tetkik konusu etmişti. Fakat her ikisinden de önce Avrupa’da kan emen vampirle­re dair hikâyeler dilden dile dolaşı­yordu. . Bilhassa Balkanlarda ve Transilvanya bölgesinde, vampirle­rin, geceleri mezarlarından çıkarak insanların kanını emen ve bu suretle kuvvetlerini tazeleyen ölüler olduğu­na inanılırdı.

Bundan ötürü vampir adının kan emen yarasalara da mal edilmesi ve bu türe gerçek vampir yarasa denilmesi normaldir. (Bilim­sel adı: Desmodontidae).

GERÇEK VAMPİR

Amerika’nın Meksika ile Brezilya arasındaki bölgelerinde yaşar. Kötü şöhretine rağmen, görünüşü insanda korku uyandırmaz. 7-8 santim uzunluğundaki vücudu donuk gri veya kahverengimsi kısa ve sık tüylü bir kürkle kaplıdır. Birçok yarasaları büsbütün çirkinleştiren yaprak bu­run, yani burnun üzerindeki çıkıntı onda yoktur, kulakları da ufak ve sivridir.

Gerçek vampir, genellikle bir düzi­ne kadar topluluklar halinde yaşa­makta ve mahzenlerin duvarların­daki deliklerde ve çatlaklarda gün­düz uykusunu uyumaktadır. Uzun bacakları, dikey duvarların üzerin­de koşmasına ve şaşılacak bir sürat­le çatlakların içine Büzülmesine el­verişlidir. Kanatlarını katladığı za­man, dört ayaklı bir hayvan gibi yü­rümekte veya kurbağa gibi hopla­maktadır.

Usta bir operatör: Vampirin ısı­rığı hiç acı vermez. Aslında bu ya­rasa ısırmaz. Arka dişleri iyi gelişmemiştir. Jilet keskinliğinde­ki ön dişlerinden, kurbanlarının bir toplardamarını yarmak yoluyda faydalanır. Dâhi operatör bu kesimi o kadar ustalıkla başarır ki, uykusu hafif olan bir kurbanını uyan­dırmaz dahi.

Vampirler bazen muhtemel kur­banlarının üzerinde uçarken görü­lürler. Kurbanının vücudunun belli bir yerini sanki yelpazeliyorlardır. Bazı kimseler, yarasa kanatlarının harekete geçirdiği serin havanın, bu yarma işinin acısız oluşunda rolü bulunduğuna inanırlar.

Hastalık tehlikesi: Yarasa, kan içerken, kurbanının üzerinde durur. Sanılanın tersine, kanı emecek yer­de, yaradan aktıkça yalar. Kurba­nı bu yüzden rahatsızlık duymaz, ya­rası da çabuk kapanır. Asıl tehlike, bu küçük vampirin kuduz gibi bazı hastalıkların mikroplarını bulaştır­masıdır. Atlar, sığırlar ve insanlar vampirlerin kan emmesi yüzünden büyük zararlara uğramışlardır.

Allahtan, bu yarasalar kalabalık bir aile teşkil etmezler. Topu topu üç türleri vardır.

Yorum Yaz